Program uge 45

Tirsdag d. 3. november  -  Lokale: B 196 
8.30 - 9.00          Fælles opstart + Morgenkaffe

9.00 - 12.15        Idégenere på nye og innovative undervisningsmetoder. 

 • 9.00  –  Velkommen
Præsentation, projektet samt programmet for dagen. Dette suppleret af en kort gennemgang af fremgangsmåder og generelle retningslinjer. 9.30  –  World cafe seminaret begynder.      Lærere og pædagoger vil have mulighed for at cirkulere mellem de prædefinerede problemstillinger.        (Dette punkt vil blive uddybet yderligere når vi nærmer os d. 3. november) 11.30 – Opsamling.       lærere og pædagoger inddeles i mindre grupper med formålet at samle op på dagens program og resultatet heraf.      Yderligere skal grupperne diskutere hvilke tanker, ideer og tendenser der har optaget dem mest.  11.50 – Fælles afslutning. Tak for i dag!

Ved

Aleksander Birk Andersen
Frederik Steen Jensen
Mette Møller Sørensen
Simon Have Kjær
Stefan Blaabjerg Høgild
Ziad Nassar
Fra School og business and social science Aarhus university

12.15 - 13.00      Frokost 

13.00 - 16.00     
Bevægelse som didaktisk værktøj i en målstyret undervisning.
                          Bevægeriet v. Esben Grunnet Hansen og Kristian Fahnøe Munksgaard

                          Temaet har to overordnede formål.

   •      Introduktion til og afprøvning af ”Bevægende læring”. Herunder målstyring efter tematikkerne ”Dannelse”, ”Sundhed”, ”Læring” og ”Kropslig kompetence”
   •      Kursisterne skal opleve at indgå i lærerprocesser hvor krop og bevægelse er centrale elementer.


Onsdag d. 4. november - Lokale:  Kantinesalen+, A115, A124,A222

8.30 - 9.00          Rullende start - Morgenkaffe


v/ ph.d. Bodil Nielsen 

9.00 - 12.15 
   • Omstillingen til nye Fælles Mål. Eksempler på hovedlinjer i FM for dansk, matematik og naturfagene
   • Tydelige og brugbare læringsmål udledt af FM
   • Lærerne er på forhånd inddelt i faggrupper. Hver faggruppe skriver udkast til læringsmål for et forløb på to-tre uger og lægger det i en mappe


12.15 - 13.00      Frokost 

13.00 - 15.00 

   • Plenum hvor vi sammen ser på en række eksempler som deltagerne har skrevet, og drøfter hvilke læringsmål der er umiddelbart brugbare som styringsredskaber for lærer og elever, og hvilke man kan justere så de bliver endnu tydeligere.
   • Hvordan kan man beskrive forskellige niveauer i et forløbs mål?

Torsdag d. 5. november - Lokale: Kantinesalen+ A124, A125, A218

Ved Niels Mølgård , Adrian Bull og Begitte Hauge Deleuran

8.30 - 9.00          Rullende start - Morgenkaffe


9.00                     Sang – intro til dagen Niels. Veje til målstyret undervisning.
9.15                     Målstyring. Sammenhæng mellem parmål/fagets mål/skolens mål  Niels
9.40                     Præsentation af Målpilen. Adrian
                             a) Eksempel fra Danskfaget Begitte
                             b) Eksempel fra matematikfaget  Adrian
10.10                  Pause
10.25                  Erfaringer fra Hammerum Skole -  Begitte  
                             A) Lærerudsagn: Udsagn 1-9 klasse (videodokumentation)
                             Opsamling: Hvad tænker du i forhold til udsagnene
                             B) Skabeloner + Øvelser: Vælg et hovedområde. Find læringsmål.

12-12.45            Frokost

12.45                 Elevinddragelse. Hvad sker der, når eleverne skal måles og vejes?
       Målsætningsvideoer med elever. Diskussion. Begitte
13.30                 Udvikling af målstyret undervisningsforløb. 
                          Medbring eget kommende undervisningsforløb - oplæg ved Adrian og Niels

14.50                 Afrunding. Beskrivelse af fredagens programSærskilt program for pædagoger - 
Ved Anja Madsen Kvols
Indhold
Mål
Arbejdsformer
Rullende start - Morgenkaffe
Forenklede Fælles Mål - kompetencemål i skolen og for elevens alsidige udvikling
Kompetencemål:
Vi kan planlægge, gennemføre og evaluere et målstyret forløb/en aktivitet

Vidensmål:
Vi har kendskab til Nye forenklede Fælles Mål.
Vi har viden om målbaseret undervisning.
Vi kan vurdere, hvad

Færdighedsmål:
Vi kan formulere læringsmål, der er klare for børnene
Vi kan formulere tegn på, at vi er på rette vej
Vi kan vælge gode evalueringsredskaber.

Kort oplæg – hvad er de nye mål for en størrelse?
’Klikkeøvelser’ på Undervisningsministeriets hjemmeside - børnehaveklassen
Målstyret undervisning/aktivitet
Drøftelse (padlet.com): Kobling til Bodil Nielsens oplæg – hvad tager vi med os derfra?
Kort oplæg med eksempler
Arbejde i teams: Hvad vil vi prøve at sætte mål for?
Målstyret undervisning/aktivitet fortsat

Tegn (på læring/udvikling)
Kort oplæg med eksempler.
Arbejde i teams: Hvordan vil vi kunne se, at vi er på rette vej – tegn?
Feedback/evaluering (hvis vi når det… J)
Fælles drøftelse: Eksempler på evalueringsredskaber, vi bruger i hverdagen.
Afrunding. Beskrivelse af fredagens program

Fredag d. 5. november - Lokale: kantinesalen+ A115, A124, A125

8.30 - 9.00        Rullende start - Morgenkaffe9.00-10.30        Teamorganiseret planlægning, samt udarbejdelse af målstyrede forløb til             understøttende studietid.

10.30-11.00      Fælles drøftelse af problemstillinger i forhold til planlægningen
11.00- 12.00     Udarbejdelse af handlingsplan for forløb i understøttende studietid.                                        Konsulentbistand

12.00-12.15      Fælles afslutning

12.15- 13.00     Frokost


13.00 - 15.00    Trivselsarrangement

Ingen kommentarer:

Send en kommentar